Nie ma w magazynie!
Prosimy podaj swój e-mail żeby dostać zawiadomienie jak ten artykuł pojawi się ponownie w magazynie:


Wyślij Zamknij

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mjukis.eu

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Mjukis.eu;

4. Sklep internetowy Mjukis – serwis internetowy dostępny pod http://www.mjukis.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Tosik Księgowy Małgorzata Pęśko a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Właściciel sklepu internetowego mjukis.eu - Tosik Księgowy Małgorzata Pęśko, ul. Smoluchowskiego 6 m. 109, 02-679 Warszawa NIP 5213006816

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

11.  RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod http://www.mjukis.eu.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod http://www.mjukis.eu, prowadzony jest przez Tosik Księgowy Małgorzata Pęśko

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. Internet Explorer w wersji 8.1 lub wyższej z aktualnymi wtyczkami Flash / Java;

b. Mozilla Firefox, Chrome lub Opera z aktualnymi wtyczkami Flash / Java;

c. minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768 pikseli, zalecana 1280x800 pikseli;

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Tosik Księgowy Małgorzata Pęśko zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.mjukis.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Tosik Księgowy Małgorzata Pęśko zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych, które Sklep Internetowy może przetwarzać w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3.4. Tosik Księgowy Małgorzata Pęśko może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Tosik Księgowy Małgorzata Pęśko za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Tosik Księgowy Małgorzata Pęśko,

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Tosik Księgowy Małgorzata Pęśko.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

c. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.mjukis.eu dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie i wysyłane e-mailem z adresu [email protected]

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. przedmiotu zamówienia,

b. ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. wybranej metody płatności,

d. wybranego sposobu dostawy,

e. czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Tosik Księgowy Małgorzata Pęśko Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje automatycznie wygenerowaną przez system wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", zawierającą  potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej "Potwierdzenie przyjęcia zamówienia" zawierającą ostateczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10. Anulowanie złożonego i opłaconego Zamówienia przez Klienta jest możliwe tylko przed wysyłką towaru do klienta. W tym celu należy skontaktować się e-mailowo: [email protected]

4.11. Zamówienia złożone i nieopłacone przez Klienta są automatycznie usuwane z systemu sklepu mjukis.eu po 30 dniach od wpłynięcia Zamówienia.

4.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Mjukis skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzję o sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy są uzaleznione od wielkosci paczki. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 dni roboczych do 8 tygodni, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie Tosik Księgowy Małgorzata Pęśko.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.mjukis.eu.

5.5. Potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów powyżej 2.000,00 zł następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia specyfikacji Zamówienia oraz faktury.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a. przelewem na numer konta bankowego 49 1240 6410 1111 0010 5214 0634

b. za pobraniem uiszczając zapłatę za towar u kuriera,

c. gotówką przy odbiorze osobistym po umówieniu sie za posrednictwem maila lub telefonicznie.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Tosik Księgowy Małgorzata Pęśko ul. Wschodnia 27, 05-500 Chyliczki.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a. towarów i usług wykraczających poza standardową ofertę sklepu, towarów na zamówienie oraz przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

b. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Tosik Księgowy Małgorzata Pęśko ul. Wschodnia 27, 05-500 Chyliczki 

a. do przesyłki powinien zostać dołączony prawidłowo wypełniony protokół zwrotu i dowód zakupu towaru

b. wysyłki, które klient zwrotnie opisze za pobraniem lub płatne gotówką, nie będą przyjmowane i w rezultacie wrócą do Nadawcy

c. zwrotu towarów do Mjukis.eu można dokonać tylko we własnym zakresie

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Tosik Księgowy Małgorzata Pęśko jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres e-mail [email protected], a towar odesłać na adres Tosik Księgowy Małgorzata Pęśko ul. Wschodnia 27, 05-500 Chyliczki. Mjukis zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Tosik Księgowy Małgorzata Pęśko jest producentem towarów. Towary sa wykonywane ręcznie i poszczególne produkty mogą nieznacznie różnić się od siebie.

8.4. Produkty Bumblebee - ZERO WASTE produkowane są z dbałościa o naszą Ziemię. Materiały, z których sa wykonane moga posiadac przebarwienia, odbarwienia, przeszycia, jednakże nie wpływa to na wartość użytkową tych produktów i nie może być przyczyną reklamacji składanej przez klienta. 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Mjukis podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Mjukis o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Tosik Księgowy Małgorzata Pęśko ul. Wschodnia 27, 05-500 Chyliczki  lub mailowo pod adres [email protected]

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Mjukis zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Przetwarzanie danych osobowych

10.1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję iż:

a. Administratorem danych osobowych jest Tosik Księgowy Małgorzata Pęśko z siedzibą  ul. Smoluchowskiego 6 m. 109, 02-518 Warszawa, NIP 5213006816

b. Kontakt z Administratorem mozliwy jest pod adresem [email protected]

c.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedą w celu zawarcia umowy kupna sprzedaży na podstawie Art. 6. ust.1. lit b. lub na podstawie Art. 6 ust 1. lit a w przypadku wysyłki newslettera

d. dobiorcami Pani/Pana danych osobowych będa wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Poczta Polska lub kurierzy z którymi Mjukis współpracuje w celu zrealizowania wysyłki.

e. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres 6 lat, a w przypadku wyrazenia zgody na otrzymywanie newslettera - do czasu odwołania zgody.

f. Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie.

g. Ma Pan/i  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

h. Przekazywanie Mjukis danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówień. Bez tych danych nie jest możliwe zawarcie umowy kupna sprzedaży.

10.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

 

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt jest uszkodzony mechanicznie.Towar przed wysyłką sprawdzany jest prze pracowników Mjukis i wysyłany bez wad. Jeżeli opakowanie dostarczonego produktu nie nosi znamion uszkodzeń mechanicznych, a po rozpakowaniu klient takie stwierdzi, zobowiązany jest do telefonicznego zgłoszenia uszkodzenia w firmie kurierskiej , wezwania kuriera i sporządzenia protokołu szkody. Protokół wraz z kserokopią lub fotokopią dowodu zakupu nabywca zobowiązany jest przesłać na adres meilowy [email protected] Reklamacje powstałe w wyniku uszkodzeń rozpatrywane są przez firmę obsługującą dostawy przesyłek, firma ta, na mocy podpisanej umowy o świadczonych usługach, ponosi odpowiedzialność za dostarczanie ich w stanie właściwym, pozbawionym wad powstałych w transporcie.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Mjukis a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.